بیشترین سرعت را در

سرد ترین دیتا سنتر تجربه کنید


داشتن چند فایل main.php در پروژه


برای اینکه صفحه مورد نظر فایل main.php ای غیر ار فایل اصلی داشته باشد(برای مثال فایل main2.php)، لازم است که کد زیر را در قسمت بالایی کد قراردهید.

$this->context->layout = 'main2';

 


Share This Article

نظر خودرا ثبت کنید

Over 4 million customers trust our services and servers

Copyright © 2020 AVIS LTD. All rights reserved.