بیشترین سرعت را در

سرد ترین دیتا سنتر تجربه کنید


وسطچین کردن المان های با جاواسکریت javascript centering element


گاهی ممکنه لازم باشه المانی را وسط چین کنید که وضعیت block ندارد ! یا بهتر بگویم  absolute هست !

برای اینکار باید برای هر المان وضعیت و اندازه اش را از طرفین صفحه به دست آورده و سپس با css اقدام به وسط چین کردن آن بکنید !

 

 

jQuery.fn.center = function () {
  this.css("position","absolute");
  this.css("top", Math.max(0, (($(window).height() - $(this).outerHeight()) / 2) + 
                        $(window).scrollTop()) + "px");
  this.css("left", Math.max(0, (($(window).width() - $(this).outerWidth()) / 2) + 
                        $(window).scrollLeft()) + "px");
  return this;
}

// Centring element:
$('.parent-container').center();

 


Share This Article

نظر خودرا ثبت کنید

Over 4 million customers trust our services and servers

Copyright © 2020 AVIS LTD. All rights reserved.