بیشترین سرعت را در

سرد ترین دیتا سنتر تجربه کنید


render several models


چطور با یک فرم چند مدل را رندر کنیم

 فرض کنیم که میخواهیم علاوه بر ساخت یک مدل کاربر هم ثبت نام کند

فرم ما به این شکل خواهد بود

    field($model, 'name')->textInput(['maxlength' => true]) ?>
    field($model, 'file')->fileInput() ?>
   
    user->identity->id) { ?>
      
            field($user, 'name')->textInput() ?>
            field($user, 'username')->textInput() ?>
            field($user, 'password_hash')->textInput() ?>
   
       
   
    'btn btn-success']) ?>
   
 

در این فرم دو مدل داریم ($model, $user)

در کنترلر و فرم باید این دو مدل رو بفرستیم به صورت زیر

در کنترلر

return $this->render('create', [
                    'model' => $model,
                     'user'=>$user,
            ]);

در فرم

 render('_form', [
        'model' => $model,
        'user' => $user,
    ]) ?>
 


Share This Article

نظر خودرا ثبت کنید

Over 4 million customers trust our services and servers

Copyright © 2020 AVIS LTD. All rights reserved.