قوانین و مقررات

آوی سهاست طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران عمل میکند و مطابق این قوانین تومامی سرویس های خود را تحویل میدهد

Copyright © 2020 AVIS LTD. All rights reserved.